Nagroda Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego im. Prof. Teresy Starzyńskiej

16.10.2023


Regulamin Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego im. Prof. Teresy Starzyńskiej dla młodego członka PTE za najlepszą pracę naukową w obszarze nowotworów neuroendokrynnych opublikowaną w latach 2022-2023

I. Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, zwanych dalej Uczestnikami, w Konkursie o nagrodę za najlepszy artykuł oryginalny na temat nowotworów neuroendokrynnych.
 2. 2. Wyłącznym inicjatorem i właścicielem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000086211 zwanym dalej PTE, w imieniu którego działa Zarząd Główny.
 3. 3. Środki finansowe pochodzą z funduszu nagród Zarządu Głównego PTE.
 4. 4. Organizatorem Konkursu jest PTE.
 5. 5. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu zostanie ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej PTE www.ptendo.org.pl co najmniej 30 dni przed upływem terminu składania wniosków.
 6. 6. Celem Konkursu jest promowanie pracy naukowej członków PTE.
 7. 7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zgodę osoby zgłaszającej na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.


II. Okres trwania Konkursu

 1. 1. Konkurs rozpoczyna się z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej PTE i trwa do 20.11.2023 r.
 2. 2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie, obejmujące aplikację wraz z wymienionymi załącznikami, należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie podanym na stronie internetowej PTE na adres mailowy endopat@sum.edu.pl


III.Przedmiot Konkursu

 1. 1. Przeprowadzając niniejszy Konkurs PTE działa zgodnie z §4 pkt. 7 Statutu PTE. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie najlepszej publikacji oryginalnej z obszaru guzów neuroendokrynnych opublikowanej w języku angielskim w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym umieszczonym na liście JCR (lista A MNiSW) w latach 2022-2023, której pierwszym lub drugim autorem w momencie opublikowania pracy był członek PTE poniżej 40 roku życia, który nie ma zaległości w opłatach członkowskich.
 2. 2. Osiągnięcie uznaje się za opublikowane w terminie, jeśli ukazało się drukiem (pełne dane bibliograficzne) lub zostało udostępnione w wersji elektronicznej „on-line first” (ahead of print) i posiada numer DOI.

IV. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

 1. 1. W dniu opublikowania artykułu byli członkami PTE, nie przekroczyli 40 roku życia oraz nie posiadają zaległości w opłacaniu składek członkowskich PTE;
 2. 2. Są pierwszym lub drugim autorem przedstawionej do udziału w Konkursie publikacji oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

V. Zasady Konkursu

 1. 1. Konkurs polega na wyborze przez Zarząd Główny PTE w porozumieniu z Komisją Nagród najlepszej publikacji z obszaru guzów neuroendokrynnych, której pierwszym lub drugim autorem jest członek PTE.
 2. 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie nastąpi poprzez wysłanie drogą elektroniczną przez uczestnika aplikacji zawierającej:
  a/ zgłoszenie woli udziału w Konkursie;
  b/ dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia, adres e-mailowy, nr telefonu;
  c/ życiorys naukowy;
  d/ opis publikacji - osiągnięcia badawczego w którym należy przedstawić:
  - cel - nowatorski charakter publikacji (0-5 pkt)
  - metodykę (0-5 pkt)
  - wyniki - możliwość zastosowania klinicznego uzyskanych wyników (0-5 pkt)
  - współczynnik oddziaływania czasopisma w roku opublikowania pracy (IF): (punktacja IFx5)
  - ilość cytowań tej publikacji bez autocytowań wg Web of Science (ilość cytowań x5)
  - punktację MNiSW (punktacja MNiSWx1)
  e/ końcową punktację stanowi sumaryczna punktacja wszystkich wyżej wymienionych elementów opisu publikacji;
  f/ oświadczenie o akceptacji treści niniejszego Regulaminu;
  g/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 – t.j. z późn. zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”;
  h/ kopię zgody Komisji Bioetycznej na przeprowadzone badania;
  i/ zgłoszenia nadesłane po terminie ogłoszenia, niekompletne lub nie spełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureata lub laureatów Konkursu, bez wezwania do usunięcia braków.
 3. 3. Komisja Nagród PTE przeprowadzi ostateczną ocenę merytoryczną zgłoszonych publikacji, a następnie wyłoni publikację z najwyższą liczbą punktów i zaproponuje laureata lub laureatów nagrody, kierując stosowny wniosek do Zarządu Głównego PTE. Ostateczną decyzję o przydziale nagród - podejmie Zarząd Główny PTE w formie uchwały.
 4. 4. W sytuacji, jeśli żadna z publikacji nie zdobędzie wystarczająco wysokiej oceny merytorycznej ze strony Komisji Nagród, Komisja poinformuje o tym fakcie Zarząd Główny PTE, który może podjąć uchwałę o zamknięciu Konkursu bez wyboru zwycięskiej publikacji.
 5. 5. Osoba biorąca udział w ocenie merytorycznej określonej publikacji nie może być jednocześnie autorem lub współautorem ocenianej publikacji.
 6. 6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie lub drogą elektroniczną w ciągu tygodnia od dnia podjęcia przez Zarząd Główny stosowanej uchwały.
 7. 7. Wyniki Konkursu zostaną także ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej PTE.
 8. 8. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną publikację.
 9. 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć prace, które zostały zgłoszone w jego poprzedniej edycji.

VI. Postanowienia końcowe

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu.
 2. 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z2016 r., poz. 471 – t.j. ze zm.)
 3. 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.


W imieniu Zarządu Głównego PTE
Prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła - Prezes Zarządu Głównego


Files to download

Name Date added Download
WspomnienieProfTeresaStarzyńska.pptx 24.01.2024 Download