Regulations

1. Klub 30 posiada status sekcji Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego(PTE).

2. Do Klubu 30 może wstąpić aktywny członek PTE (z opłaconą składką członkowską), który nie ukończył 35 roku życia (decyduje data złożenia wniosku) i prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie endokrynologii.

3. Ubiegający się o wstąpienie do Klubu powinien przesłać wniosek (druk dostępny na stronie PTE w zakładce „Klub 30”) do Przewodniczącego Klubu.

4. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne.

5. Jeśli kandydat spełnia warunki formalne (wiek i udokumentowana aktywność naukowo-badawcza), jednogłośną decyzją Zarządu Klubu 30 (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza) zostaje członkiem Klubu.

7. Członkowie „Klubu 30”, którzy ukończyli 35 r.ż. mogą pozostać jego członkami z głosem doradczym i nadal uczestniczyć w aktywnościach Klubu.

8. Celem działania Klubu jest integracja środowiska młodych endokrynologów m.in. poprzez:

a) propagowanie działalności naukowej wśród najmłodszych członków PTE
b) wymianę informacji na temat prowadzonych badań naukowych
c) inicjowanie wspólnych projektów badawczych
d) organizację sesji naukowych i spotkań członków Klubu
e) współpracę z innymi organizacjami, skupiającymi młodych naukowców działających w endokrynologii (studenckie koła naukowe, European Young Endocrine Scientists)
f) wsparcie finansowe młodych naukowców

9. Formy pracy Klubu:

a) spotkania naukowe w ramach konferencji/kursów organizowanych przez PTE oraz European Society of Endocrinology (ESE)
b) utrzymywanie kontaktów telefonicznych i e-mailowych
c) redakcja zakładki Klubu na stronie internetowej PTE
d) ufundowanie grantów i nagród za wyróżniające się osiągnięcia członków Klubu,

11. Członkowie Klubu zobowiązani są do redakcji doniesień na temat prowadzonych prac naukowych, dyskusji najnowszych publikacji zagranicznych, prezentacji nowych pomysłów badawczych, publikacji wyników swoich badań ew. ciekawych przypadków klinicznych, relacji z konferencji lub staży naukowych, współpracy z EYES itp. na łamach zakładki Klubu na stronie PTE.

12. Członkowie Klubu spośród siebie wybierają Zarząd. Zarząd Klubu 30 składa się z: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza, wybieranych na czteroletnie kadencje.

13. Wybory Zarządu Klubu odbywają się co 4 lata na walnym zebraniu członków Klubu. Wybory są tajne. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów wśród obecnych na zebraniu członków Klubu30.

14. Po przeprowadzonych wyborach nowo wybrany zarząd Klubu składa Zarządowi PTE sprawozdanie z zebrania wyborczego i plan pracy. Na podstawie tych dokumentów Zarząd Główny podejmuje decyzję o zatwierdzeniu Zarządu Klubu.

16. Przewodniczący Klubu na zaproszenie Prezesa PTE uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego PTE.

17. Pod koniec kadencji Zarząd Klubu składa Zarządowi Głównemu PTE sprawozdanie ze swej działalności.

18. Zmiany w Regulaminie Klubu mogą zostać dokonane na wniosek każdego członka Klubu. Wymagają przegłosowania wśród członków Klubu, a następnie zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTE.