Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

03.02.2022

Szanowni Państwo,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego z siedzibą w Warszawie (dalej: PTE) zawiadamia, że w dniu 04.03.2022 (piątek) o godz. 8.30 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (dalej: NWZC) PTE ze względów epidemicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Celem zgromadzenia
będzie głosowanie nad uchwałą dotyczącą wysokości rocznej składki członkowskiej. Składka w wysokości 100 zł obowiązywała od wielu lat, natomiast ze względu na inflację rosną koszty działalności PTE. Prosimy Państwa o wyrażenie zgody na podniesienie rocznej składki do 150 zł - od 2022 roku. Aktywni członkowie PTE będą mogli wyrazić swój głos jako odpowiedź: jestem ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ, po zarejestrowaniu się do udziału w NWZC za pomocą imienia, nazwiska i numeru PESEL na stronie www., której adres adres jest podany w zawiadomieniach wsyłanych na adresy e-mail członków PTE.

Porządek NWZC

I. Otwarcie NWZC.

 1. 1. Przedstawienie celu NWZC.
 2. 2. Podanie informacji jak można oddać głos i jak można zabrać głos.
 3. 3. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego NWZC, Sekretarza NWZC oraz kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
  Ważne zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata, ośrodek i stanowisko, na które zgłaszana jest kandydatura.
  Zgłoszenia realizowane będą poprzez dostępny czat.
  Do Komisji Skrutacyjnej wybierane są 3 osoby z największą liczbą głosów, przy czym Przewodniczącym zostaje kandydat z największą liczbą głosów każdy z głosujących może oddać głos na 1,2 lub 3 osoby. Zgłoszeni muszą wyrazić zgodę.
 4. 4. Wybór Przewodniczą cego NWZC.
 5. 5. Wybór Sekretarza NWZC.
 6. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.


II. Głosowanie nad powzięciem uchwały:
począwszy od dnia 01 stycznia 2022 r. roczna składka członkowska PTE wynosi 150 zł
   Udzielenie jednej odpowiedzi z trzech: ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ.

III. Liczenie głosów.

IV. Ogłoszenie wyników.

V. Zamknięcie NWZC.